Dziś mamy 21 lutego 2020, piątek, imieniny obchodzą:

13 lutego 2020

Poszukiwany specjalista ds. finansów. Składanie dokumentów do 21 lutego

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not. poszukuje #kandydatów / kandydatek na stanowisko w Korpusie Służby Cywilnej specjalista do spraw: finansów.

wymiar etatu: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W NAKLE NAD NOTECIĄ

ADRES URZĘDU:
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
UL. STRAŻACKA 3
89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie urzędu. Z pracą na stanowisku związane są wyjazdy służbowe, szkolenia, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi instytucjami. Praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca szczególnej koncentracji. Praca wymagająca sprawności rąk w wymuszonej pozycji. Praca przed monitorem komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca dobrej ostrości wzroku.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: w siedzibie urzędu występują bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się osób niepełnosprawnych - brak windy, pomieszczenia biurowe znajdują się na drugim piętrze, brak dostosowanych toalet. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

ZAKRES ZADAŃ

• naliczanie i wypłata uposażeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz innych przysługujących im świadczeń,
• regulowanie płatności bezgotówkowych,
• dokonywanie kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych,
• realizowanie gospodarki kasowej, prowadzenie rozliczeń gotówkowych,
• rozliczanie kartotek magazynowych w ujęciu wartościowym,
• rozliczanie delegacji służbowych funkcjonariuszy i pracowników, wypłata należności,
• sporządzane deklaracji, zgłoszeń i raportów do ZUS w programie „Płatnik”, rozliczanie podatków od osób fizycznych,
• prowadzenie ewidencji członków i rozliczanie operacji finansowych Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

• Wykształcenie: minimum średnie ekonomiczne,
• staż pracy: co najmniej 2. letnie, potwierdzone pisemnie, zatrudnienie na stanowisku związanym z rozliczaniem płac,
• znajomość programu obsługującego deklaracje, zgłoszenia i raporty do ZUS („Płatnik”),
• znajomość zasad naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych,
• znajomość pakietu MS Office i obsługa urządzeń biurowych,
• znajomość przepisów prawa: ustawy o finansach publicznych, przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów dotyczących ubezpieczeń ZUS,
• umiejętność dobrej organizacji pracy, działania w sytuacjach stresowych, analitycznego myślenia,
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

• wykształcenie wyższe ekonomiczne,
• znajomość systemów komputerowych: finansowego i płacowego Fortech, kadrowo – płacowego WFGang,
• znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej ustawy o Służbie Cywilnej,
• systematyczność, umiejętność pracy w zespole.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

• CV i list motywacyjny, podpisane własnoręcznie,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowego/staż pracy,
• oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu
w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

• dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą do: 21.02.2020 roku
• decyduje data wpływu oferty do urzędu, nie data stempla pocztowego,
• miejsce składania lub przesyłania dokumentów:

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Strażacka 3
89-100 Nakło nad Notecią

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Oferty należy przesłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy w służbie cywilnej ”.
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nabór będzie przeprowadzony w trzech etapach:
1. weryfikacja dokumentów: sprawdzenie złożonych ofert, wykluczenie z dalszej procedury ofert niekompletnych i niespełniających określonych wymogów niezbędnych.
2. test kompetencji: pisemny i praktyczny.
3. rozmowa kwalifikacyjna.

Nieprzystąpienie kandydata/kandydatki w wyznaczonym terminie do któregokolwiek z etapów naboru, powoduje wykluczenie z dalszego postępowania. Osoby zakwalifikowane do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie.

Zatrudnienie na czas określony 12 miesięcy, z możliwością późniejszego przedłużenia umowy na czas nieokreślony. Przewidywane wynagrodzenie brutto, wynikające z iloczynu kwoty bazowej i mnożnika: 3.000,00 zł (wyn. zasadnicze) + dodatek za staż pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 523867047.

KLAUZULA INFORMACYJNA na potrzeby procesu rekrutacji

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
• Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Strażacka 3.
• Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Strażacka 3, email: iod_naklo@kujawy.psp.gov.pl
• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
• Informacje o odbiorcach danych: Centrum Medycyny Pracy S.C. A. Cieślak, I. Urbańska – Kurek w Bydgoszczy
• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
• Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
• Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw.
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
• Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym
z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

materiał: Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Nakle n/Not.

Oceń artykuł: 0 0

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (10) Zgłoś naruszenie zasad

  • 10 (12)

  O kurczę , w dniu 13-02-2020 18:07:23 napisał:

  3.000 brutto? to ja podziękuję

  odpowiedz

  • 4 (4)

  as, w dniu 14-02-2020 07:42:55 napisał:

  Trzy tysiące brutto ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha .Szaleństwo

  odpowiedz

  • 2 (2)

  Janusz, w dniu 14-02-2020 12:19:33 napisał:

  Z tym wynagrodzeniem to żart?nie chcę oceniać ale za te pieniądze do takiej pracy pójdzie ktoś komu nie zależy na pieniądzach tylko na tym by mieć zajęcie i się nie narobić.Ewentualnie za te pieniądze to raczej forma dodatkowej pracy.

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • 0 (0)

  Ja, w dniu 14-02-2020 12:45:47 napisał:

  Już widzę te tłumy chętnych za takie wynagrodzenie

  odpowiedz

  • 2 (2)

  Przyszedłbym ale mam pytanie, w dniu 14-02-2020 21:54:52 napisał:

  rozumiem, że te 3 tyś brutto to jakiś okres próbny albo szkolenia? Później podwyżka x2?

  odpowiedz

  • 0 (0)

  6547, w dniu 15-02-2020 08:38:38 napisał:

  Przy tym zakresie obowiązków i odpowiedzialnosci oraz wymaganiach co do umiejętności i wykształcenia wynagrodzenie na poziomie niewiele powyżej minimalnego wynagrodzenia?

  odpowiedz

  • -2 (6)

  OLGA, w dniu 15-02-2020 10:45:58 napisał:

  A trzynastka, dodatki, nagrody, wczasy pod gruszą. To są niewidoczne dochody. Do tego 40 godzin pracy tygodniowo. Wszystkie święta wolne i pewna robota. Tylko w administracji państwowej jak u Pana Boga za piecem.

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • 0 (0)

  Ja, w dniu 17-02-2020 19:59:18 napisał:

  Jak ktoś chce pracować to będzie ,od razu nigdzie dużo nie płacą

  odpowiedz

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Pokój dzienny / jadalnia/ pokój młodzieżowy
Drukarka fiskalna Epson
2950PLN PROMOCJA 2 LATA GWARANCJIPLN
Meble systemowe Dąb Sonoma/ Biały Połysk
Fotokoszulka z nadrukiem
35,00PLN
Meble kuchenne - na zamówienie
Siłownia
Bezpłatne kontrolowanie sprawności zawieszenia
Wypożyczalnia samochodów
0

Pielęgnacyjne vademecum noworodka. Sprawdź, o czym warto pamiętać

Codzienna opieka nad dzieckiem dostarcza rodzicom wielu okazji do obserwacji oraz #stymulacji wielozmysłowej. Skóra noworodka choć wrażliwa i delikatna z chwilą narodzin jest już w zupełności gotowa do tego, żeby funkcjonować poza organizmem matki. O pielęgnacji, nie tylko w dbaniu o higienę, ale także wspaniałej okazji do bliskości i budowaniu więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi mówi położna Jolanta Marat Ignaczak, ambasadorka kampanii „Położna na medal”.

(czytaj więcej)
0

Najsłodszy dzień w roku. Sprawdź propozycje przepisów na tłusty czwartek!

Pączki ziemniaczano-dyniowe, ruchańce drożdżowe, amoniaczki, pierniczki na różne #sposoby a może ciasto marchewkowe? Na naszej regionalnej Liście Produktów Tradycyjnych znajduje się już 18 wyrobów piekarniczych i cukierniczych. W tłusty czwartek warto sięgnąć do tradycyjnych przepisów i przygotować niektóre z tych słodkości.

(czytaj więcej)
0

Opieka położnych w czasie ciąży, porodu i połogu. Wyniki przeprowadzonej ankiety

Wsparcie w trakcie porodu, pomoc w przystawieniu do piersi, umożliwienie kontaktu skóra do skóry, a# może opieka prywatna? – wyniki ankiety internetowej dotyczącej porodu i opieki położniczej i przeprowadzonej wśród mam internautek.

(czytaj więcej)
0

Pierwsze zabiegi tuż po narodzeniu dziecka. Co warto o nich wiedzieć?

Zaraz po urodzeniu należy umożliwić dziecku nieprzerwany kontakt z matką „skóra do #skóry”. Trwa on zazwyczaj około dwóch godzin i traktujemy go jako naturalne zakończenie aktywnych okresów porodu i rozpoczęcie adaptacji noworodka do nowych warunków życia pozamacicznego. Kontakt „skóra do skóry” powinien też być inicjacją do pierwszego przystawienia dziecka do piersi matki. Moment ten przez wielu nazywany jest złotym standardem przynoszącym korzyści zarówno dziecku, jak i matce w sferze emocjonalnej. Położna, Anna Jedlińska, ambasadorka kampanii „Położna na medal” radzi, co trzeba wiedzieć o pierwszych zabiegach dziecka, tuż po jego urodzeniu.

(czytaj więcej)